top of page

Malá Stromovka v Českých Budějovicích

Studie drobných úprav veřejného prostranství, spolupráce s Ing.Pavel Popela a Ing. Ivana Popelová (zahradní architekti)

Řešené území se nachází v západní části města České Budějovice. Území je vymezeno na západě ulicí Na Dlouhé louce, na východě řekou Vltavou, z jihu objektem Sportovní haly a ze severu areálem tenisového klubu LTC České Budějovice. Plocha je upravená jako parkový porost s rozvolněnými skupinami stromů sporadicky dosazovaných novými výsadbami bez náznaku koncepce. Cílem návrhu je oživit hodnotný prostor volného krajinářského parku a vytvořit tím alternativu k již značně přetíženému Sokolskému ostrovu. V návrhu je uvažováno s několika drobnými zásahy, které prostor oživí, ale zachovají jeho přirozený charakter louky u řeky.

bottom of page